Når vi handler sammen

Salgs- og Leveringsbetingelser for NOS A/S

1. Indledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, kontrakter og salg, som NOS A/S (herefter benævnt Virksomheden) giver, indgår eller foretager, uanset om Virksomheden handler som producent eller leverandør.

Disse betingelser er gældende, også hvor Køber foreskriver andre betingelser.

Disse betingelser er gældende, med mindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem Parterne.

Dansk lovgivning gælder for de ændringer og afvigelser, der følger i dette dokuments betingelser.

2. Produkter
Alle oplysninger om type, vægt, dimensioner, kapacitet, etc. i Virksomhedens produktkatalog er kun bindende for Virksomheden, hvis disse udtrykkeligt fremgår af Virksomhedens tilbud, ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

Al skriftlig eller mundtlig information fra Virksomheden angående Virksomhedens knowhow, specifikationer, procedurer, behov, samt alle tekniske oplysninger og dokumenter, forbliver Virksomhedens ejendom,
skal behandles fortroligt og må ikke videregives til tredjepart uden Virksomhedens forudgående, skriftlige tilladelse

Denne type oplysninger skal udelukkende anvendes til udførelse af en ordre eller til at udarbejde tilbud

Virksomheden forbeholder sig ret til at modificere produkter og emballage, så længe dette kan gøres uden, at det er til gene for Køber.

3. Tilbud
Virksomhedens tilbud forbliver gældende i 2 uger fra den dato, hvor tilbuddet er givet. Tilbuddet udløber, hvis Virksomheden ikke har modtaget Købers accept inden for den angivne tidsgrænse.

Tilbudsprisen angives i Euro (EUR) eksklusive moms, med mindre andet er angivet i tilbuddet.

4. Leveringsbetingelser
Levering er ab fabrik (ex works) (INCOTERMS 2000).

Virksomheden er ikke forpligtet til at sørge for særlig emballage eller beskyttende foranstaltninger.

Virksomheden debiterer Køber for udgifter til transportemballage, etc., idet Virksomheden ikke accepterer returnering af sådanne materialer.

5. Leveringstidspunkt
Hvis Virksomheden har vanskeligt ved at levere til tiden på grund af produktionsmæssige problemer eller manglende levering fra Virksomhedens leverandører, vil leveringstidspunktet blive udsat, så længe disse forhold varer.

Virksomheden skal så hurtigt som muligt informere Køber om sådanne problemer.

Hvis leveringsforhindringerne varer længere end 30 dage, har begge Parter ret til at hæve købet, dog uden i denne sammenhæng at have ret til at gøre krav gældende mod den anden Part.

Køber har ikke ret til at kræve erstatning for indirekte, hændelige, særlige tab eller andre driftstab eller erstatning, inklusive tab af overskud, som Køber har pådraget sig på grund af forsinket levering.

6. Ejendomsforbehold
De solgte varer forbliver Virksomhedens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende lovgivning.

7. Betaling
Betaling fortages per efterkrav (Cash on Delivery).

Såfremt Virksomheden har givet et tilbud, er priserne i tilbuddet gældende.

Alle priser opgives i Euro (EUR), eksklusive moms og andre direkte og indirekte afgifter eller skatter. Køber er forpligtet til at acceptere prisændringer, der skyldes ændringer i valutakurser, told/afgifter, direkte og indirekte skatter/afgifter, fragtomkostninger, etc. for den aftalte leverance.

Ved manglende rettidig betaling har Virksomheden ret til at tilskrive en rente på to procent (2%) per måned eller påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

8. Mangler og Reklamation
Køber skal straks efter levering undersøge de købte varer.
Hvis Køber har opdaget eller burde have opdaget en mangel, er Køber forpligtet til straks efter at have opdaget en sådan mangel at gøre Virksomheden skriftligt bekendt med manglen og tilkendegive typen af mangel. Hvis Køber ikke reklamerer som foreskrevet ovenfor, mister Køber retten til på et senere tidspunkt at fremsætte krav.

Virksomheden har ret til at beslutte, om mangelfulde varer skal repareres eller erstattes.

Hvis Køber ikke gør krav gældende over for Virksomheden i forhold til en mangel inden for et tidsrum på et (1) år efter levering, mister Køber retten til efterfølgende at fremsætte krav i forbindelse med manglen.

Modificering af solgte varer eller ændringer af sådanne varer uden Virksomhedens forudgående, skriftlige accept vil frigøre Virksomheden fra sådanne forpligtelser.

Køber har ikke ret til at kræve erstatning for indirekte, hændelige, særlige tab eller andre driftstab eller erstatning, inklusive tab af overskud, som Køber har pådraget sig på grund af forsinkelse i levering, varens mangler eller andre utilstrækkeligheder i Virksomhedens ydelser.

Hvis Køber har reklameret varen, og det viser sig, at der ikke forligger nogen mangel, har Virksomheden ret til erstatning for det arbejde og de udgifter, Virksomheden har været påført på grund af reklamationen.

9. Erstatning
Hvis Virksomheden bliver erstatningspligtig over for Køber på grund af forsømmelse, kan erstatningsbeløbet ikke overskride det pågældende fakturabeløb.

10. Force Majeure
I tilfælde af at en af de følgende omstændigheder forhindrer opfyldelse af enhver aftale under disse salgs- og leveringsbetingelser eller gør opfyldelse urimeligt byrdefuld, vil sådanne omstændigheder medføre at Virksomheden fritages for ansvar: Arbejdskonflikter og andre omstændigheder, der ligger uden for Parternes kontrol, så som ildebrand, krig, valutarestriktioner, civile uroligheder, transportvanskeligheder, terrorisme, oprør, sygdomsepidemier, oversvømmelser, jordskælv og lignende naturkatastrofer, generel varemangel samt mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører på grund af ovennævnte omstændigheder.

11. Produktansvar
Virksomheden holdes kun erstatningsansvarlig for personskade og skade på ejendom, som typemæssigt normalt er beregnet til ikke-kommerciel brug, hvis det er bevisbart, at en sådan personskade eller anden skade er forårsaget af mangler eller forsømmelse fra Virksomhedens side eller enhver person, for hvem Virksomheden er ansvarlig.

Virksomheden er ikke erstatningspligtig for skade eller personskade forårsaget af varer produceret af Køber eller en produktkomponent produceret af Køber.

Virksomheden er ikke erstatningsansvarlig for tab af omsætning, tab af indtjening eller andre former for driftstab.

Ovenstående begrænsninger er ikke gældende, hvis Virksomheden er skyldig i grov uansvarlighed.

Køber skal holde Virksomheden skadesløs i den udstrækning, at Virksomhedens erstatningsansvar er blevet begrænset under ovenstående paragraffer, såfremt en tredjeparts produktansvar pålægges Virksomheden. I tilfælde af at en tredjepart indgiver krav om erstatningsansvar mod en af Parterne i henhold til denne paragraf, skal den ene Part straks informere den anden Part herom.

Virksomheden har udtaget en ansvarsforsikring. Alle krav mod Virksomheden skal maksimeres til det beløb, der er angivet i policen.

12. Returbetingelser
Virksomheden er ikke forpligtet til at tage varer retur. Derfor accepterer Virksomheden kun returnering af varer, såfremt der foreligger en forudgående, skriftlig aftale herom. Varer, der returneres i henhold til en sådan aftale, vil blive krediteret Køber med en reduktion på 15%, men Køber skal dække fragtomkostningerne.

13. Gældende Lovgivning og Værneting
Enhver tvist, der ikke kan afgøres udenretsligt, skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København, Danmark som værneting. Hvis dette ikke er muligt, skal tvisten afgøres af Virksomhedens lokale retsinstans.

Denne aftale er underlagt gældende dansk lovgivning, som også skal anvendes i forhold til formelle procedurer som for eksempel undersøgelse af salgsobjektet, tidsbegrænsning for undersøgelse, oplysninger og foranstaltninger, der skal foretages, hvis salgsobjektet afvises. Derfor finder Konventionen om Internationale Køb (Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) ikke anvendelse.

Februar 2014